Všeobecné smluvní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Spolek Efri z.s je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 14894, se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, IČ 04841131 (dále jen „prodávající“).

1.2
Kupujícím je fyzická osoba, se kterou nebo v jejíž prospěch je uzavřena smlouva o prodeji služeb (dále jen „kupující“).

1.3
V daném případě se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je služba v podobě umožnění účasti na workshopu, zážitkové nebo jiné akci nabízené prodávajícím na webových stránkách www.efri.cz

1.4
Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího (dále jen “VSP“) jsou nedílnou součástí této smlouvy o poskytnutí služby (dále jen „smlouvy“). Jsou platné pro všechny služby nabízené prodávajícím.

1.5
Tyto VSP upravují smluvní vztah (vymezují práva a povinnosti) mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba zakoupena.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením smlouvy. Kupující uzavřením smlouvy dává najevo, že smlouvu akceptuje, je seznámen se VSP, jakož i popisem služby a dalšími náležitostmi, a prohlašuje, že s nimi seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito VSP souhlasí. Kupující, se kterým je smlouva uzavřena, odpovídá za správnost údajů sdělených prodávajícímu.

2.2
Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nabývá platnosti dnem potvrzení přijetí řádně vyplněné přihlášky, zaslané kupujícím prostřednictvím webových stránek www.efri.cz. Forulář k vyplnění přihlášky je k dispozici vždy na stránce konkrétní služby umístěné na internetových stránkách prodávajícího.

2.3
Přijetí vyplněné přihlášky provádí prodávající e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo přihlášku nepříjmout. Pokud tak učiní, oznámí tuto skutečnost bezodkladně kupujícímu na e-mail uvedený v přihlášce.

2.4
Pokud kupující uzavírá smlouvu i za či ve prospěch dalších osob, odesláním přihlášky potvrzuje, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů prodávajícímu a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci.

2.5
Pokud kupující uzavírá smlouvu i za či ve prospěch třetích osob odpovídá vůči prodávajícímu za splnění všech závazků těchto osob.

 

3. INFORMACE O SLUŽBĚ A ZMĚNÁCH PODMÍNEK

3.1
Základní informace o službě jsou uvedeny na stránkách efri.cz. Vyžaduje-li služba svou povahou další informace a pokyny, je prodávající povinnen kupujícímu tyto informace nejpozději 7 dnů před zahájením služby sdělit v elektronické podobě. Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením služby, je prodávající povinnen tuto svou povinnost splnit již při jejím uzavření.

3.2
Prodávající je oprávněn změnit v nezbytném rozsahu program, místo konání a další sjednané služby, které jsou zahrnuty ve smlouvě. Jedná se o změny v důsledku změn např. jízdních řádů, z důvodu nepřízně počasí, technických problémů a dalších mimořádných případů. Prodávající má právo změnit podmínky smlouvy před zahájením služby také z objektivních důvodů, pokud nemůže dodržet podmínky stanovené smlouvy. Takovou změnu musí prodávající kupujícímu neprodleně oznámit.

3.3
Kupující má před začátkem služby právo rozhodnout se, zda s navrženou změnou smlouvy souhlasí nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud kupující do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce, má právo požadovat, aby mu prodávající na základě nové smlouvy poskytl jinou službu v odpovídající kvalitě, může-li prodávající takovou službu nabídnout.

3.4
Prodávající si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit plánovaný program a další sjednané služby, případně ukončit či zrušit službu v důsledku události, které nemohl zabránit, a to kdykoli v průběhu služby. Například z důvodu klimatických překážek, dopravního kolapsu, vážného onemocnění, úrazu, zdravotní a fyzické nezpůsobilosti kupujícího k bezpečnému absolvování vybrané služby, nedodržování sjednaných podmínek. Změna programu z těchto důvodů nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, poskytnutí slevy ani není důvodem k reklamaci.

3.5
Prodávající neručí za případné zpoždění při návratu u služeb, která zahrnují cestování a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodu změny jízdního řádu, technických problémů, nepřízně počasí, apod. Kupující by měl brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Prodávající neručí za vzniklou škodu vzniklou v důsledku zpoždění.

3.6
Kupující je povinen dbát pokynů prodávajícího, dodržovat stanovený program služby a zdržet se takového jednání, které by mohlo ostatní účastníky služby omezit, ohrozit, poškodit či odpuzovat, chovat se v místě realizace služby tak, aby to nebylo v rozporu s obecně platnými zákony a dobrými mravy. Hrubé porušení zákonů a pravidel bude považováno za hrubé porušení sjednaných podmínek smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího s odstupným k tíži kupujícího.

3.7
Kupující, resp. každý účastník služby, se zúčastňuje služby, případně sportovního programu (např. horské a vysokohorské turistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být rizikové. To platí i v případě, pokud jsou na akci přítomni sportovní instruktoři. U služeb spojených s horskou nebo vysokohorskou turistikou působí instruktoři pouze jako organizační vedoucí skupiny.

3.8
Kupující a každý účastník služby nese plnou odpovědnost za svůj zdravotní stav a svoji sportovní a zdravotní přípravu na službu. V případech, ve kterých je kladen důraz na zdravotní stav, jsou informace o fzické náročnosti slyžby jsou uvedené na stránce nabídky konkrétní služby. Uvedený obsah je pouze informační, kupující či účastník je povinen ověřit si jejich pravost a aktuálnost.

3.9
Kupující odpovídá za škody, které způsobí prodávajícímu nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů prodávajícího, příp. odpovědné osoby, se kterými byl seznámen přímo před poskytnutím služby nebo dříve prostřednictvím potvrzení přihlášky nebo průvodním e-mailem ke konkrétní službě.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1
Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách prodávajícího efri.cz.

4.2
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, v případě výrazných změn dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží či služeb.

4.3
Na některé druhy služeb může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je daná služba vyprodána.

4.4
Cenu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího vedený u ČSOB a.s., č.účtu: 273918968/0300 podle pokynů prodejce uvedených v potvrzení přihlášky, ve které budou uvedeny i identifikační údaje platby a to nejpozději do 7 dnů od potvrzení přihlášky. Cena musí být vždy uhrazena nejpozději 3 dny přede dnem konáním konkrétní služby.

4.5
Pokud přihláška neobsahuje platební údaje, případně již není možné, aby kupující uhradil službu převodem na účet podle odstavce 4.4., je cena služby hrazena vždy přímo na místě prodávajícímu v hotovosti.

4.6
V případě úhrady bankovním převodem ze zahraničí hradí kupující veškeré bankovní poplatky tak, aby prodávajícímu služby byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v odpovídající výši.

4.7
Nebude-li cena uhrazena řádně a včas, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

5. STORNO PODMÍNKY

5.1
Kupující je oprávněn zrušit účast na vybrané službě, resp. akci za uvedených podmínek:

a) Zruší-li kupující účast ve lhůtě nejdéle 7 dnů (včetně) u služeb pořádaných v České republice a nejdéle 14 dnů u služeb pořádaných v zahraničí před sjednaným termínem, je takovéto zrušení zcela bezplatné a kupujícímu bude umožněno se přihlásit na další termín, nabízí-li takovou službu prodávající opakovaně.

b) Zruší-li kupující účast 7 dnů a méně před sjednaným termínem služby u služeb pořádaných v České republice a 14 dnů a méně u služeb pořádaných v zahraničí, právo na službu propadá bez nároku na vrácení ceny, nedohodnou-li se strany jinak. To platí i v případě, kdy se kupující na sjednaný termín nedostaví.

5.2
Prodávající je oprávněn přesunout termín služby nebo službu zrušit, obojí z organizačních nebo kapacitních důvodů. Prodávající je povinen o přesunutí nebo zrušení služby informovat všechny závazně přihlášené kupující e-mailem nebo telefonicky.

5.3
Bude-li služba zrušena a kupující služby se s prodávajícím nedohodne na novém termínu, je prodávající povinen kupujícímu služby vrátit zaplacenou cenu.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je prodávající povinen kupujícího bez odkladu informovat. Kupující má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností kupujícího plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 50% z ceny služby. V případě hrubého porušení povinností kupujícího služby přímo na akci má prodávající nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

c) Prodávající může odepřít poskytnutí služby a odstoupit od smlouvy i v případě, že je kupující v den konání akce či služby pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných a psychotropních látek, případně není zdravotně způsobilý službu využít. I v takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou a plněním z uzavřené smlouvy stanovených v paušální částce 100% z ceny služby.

6.2
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a zcela bezplatně. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14. dne od uzavření smlouvy.

b) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.

6.3
Kupující, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupení od smlouvy lze učinit pouze písemnou formou prostřednictvím e-mailu a musí být doručeno druhé smluvní straně. V případě e-mailu je třeba potvrdit doručení e-mailu.

 

7. REKLAMACE

7.1
Prodávající je povinen kupujícímu zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v uzavřené smlouvě, v souladu se smlouvou, těmito VSP a obecně závaznými právními předpisy.
Nesplní-li prodávající své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je kupující povinen vady poskytnuté služby u prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit.

7.2
Kupující je povinen při uplatnění práva z vadného plnění uvést údaje o jeho osobě a výstižně popsat vady poskytnuté služby.

7.3
Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

7.4
V případě, že uplatnění práva z vadného plnění bude důvodné, má kupující služeb právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci dle dohody, případně může od smlouvy odstoupit. V ostatním se práva z vadného plnění řídí obecně závazným i právními předpisy.

 

8. AUTORSKÁ PRÁVA

8.1
Autorská práva k veškerému obsahu uvedeném na webových stránkách efri.cz včetně loga, redakčních materiálů, fotografií, ilustrací a dalších grafických materiálů jsou ve vlastnictví prodávajícího, vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Prodávající prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

8.2
Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení prodávajícího.

8.3
Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv prodávajícího nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

8.4
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám.

8.5
Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, přičemž prodávající nenese žádnou odpovědnost za obsah takových stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu.

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1
Kupující poskytuje prodávajícímu prostřednictvím přihlášky umístěných na stránkách efri.cz své osobní údaje. Odesláním přihlášky potvrzuje prodávajícímu souhlas s jejím zpracováním a ochranou. Prodávající je zároveň jejich správcem.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
adresa pro doručování: Efri z.s., Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
telefonní číslo: +420 608 628 100
kontaktní e-mail: info@efri.cz

9.2
Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000Sb. (o ochraně osobních údajů). S nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (dále jen GDPR) budou tyto údaje a data zpracovávána a uchovávána v souladu s tímto obecným nařízením.

9.3
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které kupující zadává při vyplnění přihlášky: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa a další údaje, jako např. datum narození, zdravotní stav, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor).

9.4
Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas, zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení k čemuž prodávající užívá e-mailovou adresu registrovaného pro zasílání obchodních sdělení. E-mailová adresa kupujícího bude využita po dobu fungování webového rozhraní, na kterém prodávající bude nabízet služby obdobné těm, které byly v době souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovány.

9.5
Osobní údaje zadané v rámci přihlášky využívá prodávající pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu právních nároků prodávajícího.

9.6
Pokud prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen na základě jeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), může kupující tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím je možné kdykoliv prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího.

9.7
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

9.8
Kupující má právo požádat prodávajícího o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů. Pokud prodávající údaje zpracovává, má kupující právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

9.9
Na žádost kupujícího poskytne prodávající kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie může prodávající účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

9.10
Pokud jsou osobní údaje kupujícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů

9.11
Kupující souhlasí, že prodávající může během služby pořizovat fotografie a videozáznamy s vyobrazením podoby a projevů kupujícího za účelem pořízení referencí, k propagaci prodávajícího (zejména zveřejněné na webových stránkách či propagačních materiálech prodávajícího) a k zaslání fotografií z akce kupujícímu. Souhlasí, že tento mediální obsah je a zůstane výlučným majetkem prodávajícího, včetně autorských práv a může být k výše uvedenému účelu užíván bez časového omezení a jakýchkoliv nároků ze strany kupujícího nebo osob jednajících jeho jménem.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1
Tyto VSP tvoří nedílnou součást každé uzavřené Smlouvy. Kupující je povinen se s nimi před uzavřením Smlouvy seznámit a při odeslání přihlášky potvrdit, že s nimi souhlasí.

10.2
Práva a povinnosti neupravené těmito VSP, příp. smlouvou, se řídí obecně závaznými právním předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

10.3
Tyto VSP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.efri.cz a platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího zveřejněné v den odeslání přihlášky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

 

Toto znění VSP je platné od 1. 9. 2018